กิจกรรมอาสา ร.พ.สมเด็จฯ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 22 สิงหาคม 2560

กิจกรรมอาสารพ.สมเด็จฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะอาสากาชาดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโดยนางศิริณี วรรณสถิตย์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้หลักการกาชาด 7 ประการ โดยนางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง การสรุปผลการเข้ารับการอบรมเรื่องทักษะการสื่อสาร โดยนางชาลินี เกตุแก้ว การบริการด้วยใจเปี่ยมสุขโดยนางกรรณิการ์ สำราญวานิช ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

หมวดหมู่