วันที่: 27 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2557 คณะอาสากาชาดนำโดยนางสาว เจนจิรา อินผูก นางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย นางชัชฎาวัลย์ รื่นวงศา นางสายสมร เจริญกิจวศิน ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระเป๋าผ้าอาสารักษ์โลกและรณรงค์การจัดเก็บขยะอิเลคทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เช่น ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่เก่าเสื่อมสภาพ ที่สำนักงานดีแทกจามจุรีแสควร์

หมวดหมู่