กิจกรรมอาสากาชาดEM ในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ข่าว, การช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู

วันที่: 21 ธันวาคม 2556

ประเภท: การช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 17-26 ธันวาคม 2556 คณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทำกิจกรรมที่บู้ทการปลูกผักไร้ดินและสาธิตการเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมาให้กำลังใจระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) วังสวนกุหลาบซึ่งมีประชาชนเข้าชม สนใจและเรียนรู้วิธีการปลูกและอุดหนุนต้นกล้าผักจำนวนมาก

หมวดหมู่