วันที่: 06 สิงหาคม 2556

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556 คณะอาสากาชาดนำโดยนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย นางสุรพร วิทิตกูล นางสาวสุดา เหล่าดำรงกูลและนางสาวปภัสสร แซ่เบ๊ เดินทางไปเป็นวิทยากรสอนศิลปะงานปั้นจิ๋ว น้ำอบไทย และพัดบุหงา เพื่อฝึกทักษะชีวิตและอาชีพแก่เด็กนักเรียนในโครงการห้องเรียนนอกเวลาของโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการประเมินพบว่าเด็กนักเรียนให้ความสนใจฝึกฝนเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต คณะวิทยากรให้ความรู้และเอาใจใส่ในการสอนเป็นอย่างดี แต่เวลาที่มีไม่เพียงพอกับการเรียนงานศิลปะแต่ละประเภทจึงขอให้เพิ่มวันและเวลาเป็นวิชาละ 1 วัน

หมวดหมู่