กิจกรรมอาสากาชาดในโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าว, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่: 15 ตุลาคม 2556

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานอาสากาชาดนำโดยนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการฯ และสมาชิกอาสากาชาดในโครงการฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ (Open House) ได้แก่ การผลิตฮอร์โมนผลไม้ น้ำยาอเนกประสงค์ และน้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาสากาชาดรุ่นต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 11 คน ซึ่งอาสากาชาดที่มาดูงานได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวให้ความรู้เรื่องแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและการทำผลิตชีวภาพที่สามารถผลิตใช้เองได้
จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมติดตามการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม เรื่องการเตรียมติดตามงานโครงการฯ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน และเตรียมงานการปลูกผักปลอดสารพิษที่จะสาธิตแก่ผู้เข้าชมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่