วันที่: 09 มกราคม 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำคณะอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ไปร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เป็นวิทยากรแนะนำกิจกรรม 9 ฐานประกอบด้วย ฐานEM ฐานดนตรีบำบัด ฐานเก้าอี้มหัศจรรย์ ฐานยางยืด ฐานตาราง 9 ช่องและฐานฝึกสมองถอดไพ่ โดยคณะอาสากาชาดได้ร่วมกิจกรรมและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งประธานและรองประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากรรับเชิญแนะนำการออกกำลังกายประกอบเพลงแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเขตดินแดงจำนวน 180 คน ก่อนเดินทางกลับ

หมวดหมู่