วันที่: 29 ตุลาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะอาสากาชาดบันทึกข้อมูล ระบบฐานข้อมูลอาสากาชาดร่วมใจกันมาปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อบันทึกชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสากาชาดอย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลอาสากาชาด ชั้น 5 กลุ่มงานแผนงานและพัฒนา สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่