กิจกรรมอาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 26 กรกฎาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีศึกษาดูงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการฯและคณะ จัดการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำหมักผลไม้ น้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาอเนกประสงค์และให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนมาแตร์เดอีทดลองปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการโครงการฯ นอกจากนี้ คณะครูและนักเรียนได้ทดลองร้อยยางยืดเพื่อออกกำลังกายโดยการแนะนำจากคณะอาสากาชาดโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพ นางเจนจิรา อินผูกและคณะ ณ ห้องกิจกรรมชั้น 2 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่