วันที่: 28 มีนาคม 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

วันที่ 13 มีนาคม 2557 นางสว่างศรี ช้างเผือก ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานสถานที่แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร นำนางณิชาภัทร มโนหวันผู้แทนนางสมศรี แซ่ล้อมอบเสื้อยืดหลากสีให้กับเด็กหญิงที่บ้านธัญญพร จำนวน 120 ตัว เพื่อนำมาเรียนเพ้นท์สีเสื้อ มีเด็กหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คนเรียนเพ้นท์สีโดยใช้จินตนาการวาดภาพให้สวยงามซึ่งไม่มีต้นแบบและมีการประกวดผลงานพร้อมมอบรางวัลทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ที่ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ วิทยากรที่สอนการเพ้นท์สีเสื้อคือกลุ่มอาสากาชาด Happy Team จำนวน 6 คนที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นวิทยากร ได้แก่ นางสว่างศรี ช้างเผือก นางภาสน์พิมน กีรติพรพัตร์ นางสุดตา พ่วงเจริญ นางณิชาภัทร มโนหวัน นางพจนีย์ เอี่ยมอุดมชัยและนางสาวณภัสสรณ์ จุติเสฎฐ์

หมวดหมู่