วันที่: 24 มิถุนายน 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

ขอเชิญอาสากาชาดที่สนใจเรียนทำอาหาร โดยคุณประกายรัตน์ เหรียญเจริญ ในวันที่ 21 กรกฎาคม,4 และ 18 สิงหาคม 2557
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่