กิจกรรมสงกรานต์สโมสรอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 เมษายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

กิจกรรมวันสงกรานต์สโมสรอาสากาชาด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 สโมสรอาสากาชาดจัดงานรดน้ำอาสากาชาดอาวุโสและผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาดเนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องโถงล่างอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีอาสากาชาดอาวุโส ได้แก่
นางอัจฉรา ปัญญาธร อายุ 95 ปี
นางจรูญลักษณ์ วณิกเกียรติ อายุ 91 ปี
นางจันทร์ฉาย ปทุมมานนท์ อายุ 91 ปี
นางลีลา เทพปัญญา อายุ 91 ปี
นางประกาย อติแพทย์ อายุ 84 ปี
นางอาภรณ์ ชนไมตรี อายุ 84 ปี
นางงามละเมียด ชำนิจ อายุ 84 ปี
นางเกยูร ชิตยานันท์ อายุ 84 ปี
นางนิตยา ปัทมินทร์ อายุ 84 ปี
นางจินตกานต์ ศิริประภัสสร อายุ 81 ปี
นายชำนาญ สงวนพงศ์ อายุ 80 ปี
พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยพิธีการเริ่มจาก เชิญอาสากาชาดอาวุโสเข้าสู่บริเวณพิธี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดสรงน้ำพระพุทธรูป มอบพวงมาลัยแด่อาสากาชาดอาวุโสและรดน้ำขอพรจากอาสากาชาดอาวุโส จากนั้น นางนภา บุญลาภ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบพวงมาลัยแด่ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนำคณะอาสากาชาดสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโสตามลำดับ
ต่อมา นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนงานพฤกษากาชาดในงานกาชาดประจำปี 2556 และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงและเต้นรำ

หมวดหมู่