กิจกรรมวันสงกรานต์โครงการ EM

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 เมษายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย และสมาชิกโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรอาสากาชาดอาวุโสในโครงการฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องปฏิบัติการโครงการฯ โดยมีรายชื่ออาสากาชาดอาวุโสดังนี้ นางศิริพร บุณยะประยุกต์ นางสาวสุวรรณ เทียนหิรัญ นางสาววาราพร วิวัฒนาวรสิน นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร และเรืออากาศตรีอุดม ขออ้อมกลาง

หมวดหมู่