วันที่: 24 เมษายน 2556

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นางสว่างศรี ช้างเผือกนำคณะอาสากาชาดกลุ่ม Happy Team เดินทางไปทำกิจกรรม ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี โดยมีการทบทวนการเพ้นท์ผ้า กิจกรรมรดน้ำขอพร การฟังพระเทศน์เรื่องกำเนิดวันสงกรานต์ พร้อมทั้งนำน้ำหวานและผ้าเช็ดหน้าไปแจกเป็นของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย แก่เด็กหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 84 คนและเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลเด็กของสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจำนวน 22 คน โดยการประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม Happy Team พบว่าเด็กๆ มีความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเฉพาะการร้องเพลงและร้องขอให้กลุ่ม Happy Team นำครูมาสอนศิลปะการร้องเพลงด้วย เนื่องจากก่อนเริ่มสู่การเรียนเด็กๆจะทำสมาธิโดยการร้องเพลงทุกครั้ง

หมวดหมู่