วันที่: 27 สิงหาคม 2557

ประเภท: งานอาสากาชาดร่วมจัดหาดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อเชิงรุกและร่วมออกหน่วยรับบริจาคดวงตาอวัยวะ และเนื้อเยื่อ

4 สิงหาคม 2557 นางสว่างศรี ช้างเผือก ประธานโครงการดวงตาสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวภัสสรณ์ จุติเสฏฐ นางสาวบุณนยุช แซ่โก้ นางพจนีย์ เอี่ยมอุดมชัย นางอัมพรฉวี พิชัยมนตรี รณรงค์ออกรับบริจาคดวงตา อวัยวะ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน 1 และ 3 มีผู้บริจาคดวงตา 230 ราย อวัยวะ 217 ราย

หมวดหมู่