กิจกรรมประชุมผู้นำอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 สิงหาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานที่ประชุมผู้นำอาสากาชาดประจำเดือนสิงหาคม 2556 ณ อาคารอปร. ชั้น M คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมในการประชุมดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้แทนมอบเข็มเครื่องประสิทธิภาพ 5 ดาว แก่อาสากาชาดที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีรับประทานเข็มที่ระลึกแก่อาสากาชาดปฏิบัติงานสม่ำเสมอต่อเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด จำนวน 3 คน
นางเจนจิรา อินผูกและคณะ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจำหน่ายถุงผ้าลดโลกร้อนในโครงการอาสารักษ์โลกรักสุขภาพเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานอาสากาชาดโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้รับมอบ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาดรับมอบพวงมาลัยจากนางสาวธิดารัตน์ ชาญคณิต ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/ 2552 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดมอบถุงผ้าในโครงการอาสารักษ์โลกรักสุขภาพแก่หัวหน้ากลุ่ม Happy Team จำนวน 8 กลุ่ม รวมทั้งนางสาวผกามาศ ยอดสุดาเป็นผู้แทนรับมอบในนามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอาสากาชาด นอกจากนี้ รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมมือและจุลศัลยกรรม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรยายในหัวข้อเรื่อง โรคและภาวะทางมือในผู้สูงอายุ

หมวดหมู่