วันที่: 23 มิถุนายน 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

8 พฤษภาคม 2557 นางสว่างศรี ช้างเผือก ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านธัญญพร พร้อมด้วย นางสุดตา พ่วงเจริญ นางสาวณภัสสรณ์ จุติเสฏฐ์ นางณฺชาภัทร มโนหวัน
นางดวงตา โพธิโต นางรัชนีกรณ์ พงษ์ไพบูลย์ ร่วมกับกองดุริยางค์ ทหารอากาศ ดอนเมือง ทบทวนการเรียนเรื่องออกเสียงที่ถูกต้องและวิธีการร้อง พร้อมทั้งทดสอบและประกวดการร้องเพลงเป็นรายบุคคลและร้องเป็นหมู่สร้างความสนุกเพลิดเพลินแก่เด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งมอบของรางวัลอีกด้วย

หมวดหมู่