วันที่: 10 สิงหาคม 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

อาสากาชาดไทย-เชื้อสายอินเดีย ปฏิบัติงานครบ 15 ปี และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แจกของนักเรียน อาจารย์และชาวบ้านกว่า 1300 คน และพัดลม 20 เครื่อง รวมมูลค่า 340,000 บาท ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่