วันที่: 10 กันยายน 2556

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

วันที่ 4 กันยายน 2556 นางสาวปราณี จิตอารีย์เทพ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านนำคณะอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ นำแว่นตาถวายแด่พระภิกษุ และผู้สูงอายุ ณ วัดขุนจันทร์ เขตธนบุรี กทม.

หมวดหมู่