วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานอาสากาชาด จัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยมีคณะอาสากาชาดตรวจประเมินได้แก่ นางอุบล ปิยะกาญจน์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน นางปรีดา วีระประพันธ์พร และนางมะลิ สุขเจริญ เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ รวมทั้งเครือข่ายชุมชนของโรงเรียนบ้านบางกะปิ เพื่อขอรับรองใหม่ขั้นที่ 3 โดยรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพให้เป็นไปตามระบบ PDCA การจัดการควบคุมเอกสาร และเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน

หมวดหมู่