วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานอาสากาชาด จัดการตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยมีคณะอาสากาชาดตรวจประเมินได้แก่ นางสุจิตรา สรนันท์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน นางนลินี สุวรรณ นางสุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิตและนางอัญชลี เติมพินิจธรรม เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ รวมทั้งเครือข่ายชุมชนของโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เพื่อขอการรับรองใหม่ขั้นที่ 3 โดยรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพให้เป็นไปตามระบบ PDCA การจัดการควบคุมเอกสาร และเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน

หมวดหมู่