การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 05 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

สภากาชาดไทยมีเครื่องหมายกาชาดแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นเครื่องหมายขององค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมระดับประเทศและระดับโลก การใช้เครื่องหมายกาชาดต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับสภากาชาดไทย รวมทั้งข้อระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย และต้องได้รับอนุญาตจากสภากาชาดไทยด้วย

หมวดหมู่