วันที่: 29 สิงหาคม 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

29 สิงหาคม 2557 ฝ่ายอบรมและประสานงาน ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอน School Online” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้แก่ ผู้แทนจากกองงานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นักวิชาการและครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัด ราชบุรี บุรีรัมย์ และ อุตรดิตถ์ ผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทีมผู้ผลิตSchool Online ร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอน School Online” ได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หมวดหมู่