วันที่: 30 กรกฎาคม 2556

ประเภท: การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

26 กรกฎาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เปิดการอบรมและสาธิตการเตรียมน้ำดื่มปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงหน้าฝน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ จากนั้นผู้แทนพระองค์ ฯ ได้มอบผงทำน้ำดื่มเพียว พร้อมอุปกรณ์ในการทำน้ำดื่ม แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข และพัฒนาการจังหวัด โดยมีผู้แทนจากบริษัทพรอทเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่ อบต. ประชนในพื้นที่ ผงทำน้ำดื่มเพียว ซึ่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลกให้การรับรองว่าสามารถบำบัดน้ำตามห้วย หนอง คลอง บึงฯให้เป็นน้ำสะอาดตามมาตรฐานสากลของการประชาสมารถดื่มได้ ผง 1 ซอง สามารถผลิตน้ำดื่มได้ 10 ลิตร

หมวดหมู่