การมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่: 30 กรกฎาคม 2555

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยร่วมกับโรงเรียนคลองกุ่ม จัดพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2553-2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมทั้งคณะอาสากาชาดผู้ตรวจเยี่ยมนำโดยนางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย นางอวยพร สิงหนาท นางสมถวิล โภชะเจริญและนางเกษรา จึงสมจิตต์ เดินทางไปร่วมพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับนักเรียนแกนนำประจำปีการศึกษา 2553-2554 แก่นักเรียนจากโรงเรียนคลองกุ่ม จำนวน 26 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนคลองกุ่ม โดยมีนาย สมานศักดิ์ สุวรรณธาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

โรงเรียนคลองกุ่มเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบุคลากรภายในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนบริเวณโรงเรียน จากการดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 8 ปี โรงเรียนมีเกียรติประวัติที่น่ายกย่องชมเชยดังนี้

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ขั้นที่ 1 พ.ศ. 2547
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ขั้นที่ 1 พ.ศ. 2548
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด ขั้นที่ 1 พ.ศ. 2550
ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับผู้บริหารพ.ศ. 2547 – 2554 จำนวน 24 คน
ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับครูแกนนำพ.ศ. 2547 – 2554 จำนวน 51 คน
ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับนักเรียนแกนนำพ.ศ. 2547 – 2554 จำนวน 155 คน

กิจกรรมเด่น : วิถีธรรม วิถีไทยร่วมต้านภัยยาเสพติด
เป็นกิจกรรมให้เด็กมีคุณธรรม และจริยธรรม โดยใช้หลักศาสนาที่ตนนับถือ ให้มีจิตสำนึกที่จะเป็นคนดี มีศีลธรรม ทำให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กิจกรรมเด่น : สานฝันปันรัก
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในเด็กกลุ่มเสี่ยงให้มีการสำรวจความต้องการ ความชอบและความถนัดของตนเอง โดยส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ค้นหาสมรรถนะความคิดเด็ก สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยได้เข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดระดับนักเรียนแกนนำปีการศึกษา 2553-2554 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมทั้งคณะอาสากาชาดผู้ตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ได้พบกับเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนตนเองจนกลายมาเป็นนักเรียนแกนนำ ด้วยกิจกรรมสานฝันปันรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โรงเรียนคลองกุ่มได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้สำรวจความต้องการ ความถนัดของตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดเด็ก สำนักงานอาสากาชาด จนทำให้เด็กชายคนหนึ่งฉายแววความเป็นผู้นำและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวขึ้นเป็นนักเรียนแกนนำในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดได้แก่เด็กชายนฤปนาท หรั่งสาคร หรือน้องบีฟ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดเด็กฯ จำนวน 4 ครั้ง น้องบีฟเล่าให้ฟังว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ค้นหาสมรรถนะการคิดฯนั้น รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่เมื่อได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งการเล่นดนตรี กีฬาและวาดภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจและชื่นชอบมากโดยอาสากาชาดคือ นางสุนีย์ หวังเกียรติกำจร (ป้าหนี) อีกทั้งได้มีโอกาสแสดงออก กล้าคิด กล้าพูดมากขึ้น

นอกจากการเป็นนักเรียนแกนนำ น้องบีฟยังเป็นประธานสภานักเรียน และทำกิจกรรมในโครงการผลิตน้ำดื่มของโรงเรียนคลองกุ่ม โดยการรวมกลุ่มเพื่อนๆ จำนวน 5-6 คน บรรจุน้ำใส่ขวดโดยผ่านเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดที่ผ่านการรับรองจากอย. และกลายเป็นน้ำดื่มยี่ห้อประจำโรงเรียนคลองกุ่มจนทุกวันนี้

หมวดหมู่