การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 มิถุนายน 2560 

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 สำนักงานอาสากาชาด โดยฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดจัดอบรมโครงการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ เพื่อให้อาสากาชาดได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลตนเองและผู้สูงอายุ โดยเชิญวิทยากรได้แก่ แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุ โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด

 

หมวดหมู่