Friendly Happy Volunteer ตอนที่ 10
เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา
 
                   “................................. การวนซ้ำในวงจร QC ระดับที่ 2 นี้ อาจวนซ้ำหลายรอบ จนกว่าเราจะพอใจในผลการปฏิบัติงาน จึงจะยกระดับขึ้นสู่วงจร QC ระดับที่ 3คือ การสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน(Standard Operation Process –SOP)........................”
................................................................................................................................................

 

Friendly Happy Volunteer โดย ปริญญา พลังวชิรา
............ท่านผู้อำนวยการฯ จึงมีความคิดที่จะสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับพวกเราสมาชิกอาสากาชาดใช้เป็นแนวทางกรอบความคิด ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่เราจะปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

 

        ใบเตย มีประโยชน์มากมายทั้งด้านสมุนไพรและการนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ อาหาร ไม่เพียงเท่านี้ใบเตยยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งสวยๆ ได้ด้วย วันนี้อาสาสารจึงขอนำเสนองานฝีมือชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันดี นั่นคือการพับกุหลาบใบเตย