Friendly Happy Volunteer ตอนที่ 8
เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา
                            “.............. ร่วมใจหมายถึงการมีใจที่มีความรัก ความเมตตาต่อกัน ยึดความสามัคคีเป็นที่ตั้ง...........”
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

 

Friendly Happy Volunteer โดย ปริญญา พลังวชิรา
............ท่านผู้อำนวยการฯ จึงมีความคิดที่จะสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับพวกเราสมาชิกอาสากาชาดใช้เป็นแนวทางกรอบความคิด ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่เราจะปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

 

        ใบเตย มีประโยชน์มากมายทั้งด้านสมุนไพรและการนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ อาหาร ไม่เพียงเท่านี้ใบเตยยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งสวยๆ ได้ด้วย วันนี้อาสาสารจึงขอนำเสนองานฝีมือชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันดี นั่นคือการพับกุหลาบใบเตย