วันที่ 5 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จยัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศวิทยา จังหวัด จันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตแเด็กและเยาวชนด้านการเรียนรู้ในถิ่นทุรกันดาร โดย ศาสตราจารย์กิติตคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นผู้กราบทูลรายงาน โครงการสร้างบ้านพัก "บ้านน้อยเพื่อน้องผู้เดินทางไกล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครอบ 5 รอบ จากนั้น นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานรุ่นอาสากาชาดกาญจานาภิเษก และ คุณหญิงสุภา กิจจาทร ที่ปรึกษาอาสากาชาดก

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ75ปี” และ เป็นประธานในการมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพให้แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้นอำนวยการสำนักงานอาสากาชาดกล่าวรายงาน ในการณ์นี้มีอาสากาชาดเข้ารับเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และชั้นจัตวา รวม 165 ท่าน และ มอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสากาชาดที่ผ่านการอบรม Restoring Family Link โดย คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ(ICRC) 

Friendly Happy Volunteer ตอนที่ 11
เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา
 
                           “....................นอกจากจะได้มาทำงานสร้างกุศลกรรมในฐานะอาสากาชาดแล้ว เรายังได้มาเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกันในการพัฒนาตัวเราให้เป็นผู้มีชีวิตที่งดงาม มีความสุขง่าย พร้อมเจือจานและแบ่งปันความสุขให้กันและกัน และกับทุกผู้ทุกคน...............”
                         .........................................................................................................................................

 

Friendly Happy Volunteer โดย ปริญญา พลังวชิรา
............ท่านผู้อำนวยการฯ จึงมีความคิดที่จะสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับพวกเราสมาชิกอาสากาชาดใช้เป็นแนวทางกรอบความคิด ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่เราจะปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

 

        ใบเตย มีประโยชน์มากมายทั้งด้านสมุนไพรและการนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ อาหาร ไม่เพียงเท่านี้ใบเตยยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งสวยๆ ได้ด้วย วันนี้อาสาสารจึงขอนำเสนองานฝีมือชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันดี นั่นคือการพับกุหลาบใบเตย