เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา
                    .............. ใน 3 ร่วมหลัง(ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้)คือความต่อเนื่องของการทำงานในวงจรควบคุมคุณภาพงาน (Quality Control Cycle-QCC) เพื่อไปสู่การสร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน................................................................................................................................................................

 

Friendly Happy Volunteer โดย ปริญญา พลังวชิรา
............ท่านผู้อำนวยการฯ จึงมีความคิดที่จะสร้างค่านิยมหลัก (Core Value) ให้กับพวกเราสมาชิกอาสากาชาดใช้เป็นแนวทางกรอบความคิด ค่านิยมหรือวัฒนธรรมที่เราจะปฏิบัติในการทำงานร่วมกัน

 

        ใบเตย มีประโยชน์มากมายทั้งด้านสมุนไพรและการนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ อาหาร ไม่เพียงเท่านี้ใบเตยยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของประดับตกแต่งสวยๆ ได้ด้วย วันนี้อาสาสารจึงขอนำเสนองานฝีมือชนิดหนึ่งที่หลายคนรู้จักกันดี นั่นคือการพับกุหลาบใบเตย